3 – Annín sklárna

První huť v této lokalitě fungovala už v polovině 18. století, vyhašena byla roku 1755. Další sklárna v Anníně byla založena roku 1796 Augustinem Müllerem, purkmistrem Kašperských Hor. Ten si původně chtěl založit sklářskou huť, brusírnu a řezačskou a malířskou dílnu na statku ve Vatěticích, který v roce 1795 koupil od Marie Anny ze Storchenfeldu. Založení hutě v těchto místech by však odporovalo dobovému lesnímu řádu, podle něhož nesměly být sklárny zakládány v místech, kde bylo možné plavit dřevo, vzhledem k jeho velké spotřebě ve sklářském provozu. Na popud měst Sušice, Horažďovic a Strakonic, ležících níže na Otavě, kam se dřevo plavilo, byla Müllerova žádost (i přes jeho protest, že nestaví novou huť, ale obnovuje tu starou) krajským úřadem zamítnuta. Müller se však nevzdával a proti rozhodnutí se odvolal, krajský úřad žádost po novém projednání schválil a gubernium s podmínkou, že k provozu hutě nesmí být využíváno dřevo plavené, nýbrž výhradně dřevo vytěžené na vlastních pozemcích majitele, schválení potvrdilo. Výše zmiňovaná města se proti tomuto rozhodnutí následujícího roku odvolala, ale jejich odvolání bylo guberniem zamítnuto. Obnovení huti tedy z právního hlediska již nic nebránilo.

Dle povolení gubernia zde vyrostla sklářská huť s jednou pecí s deseti pánvemi, jednou chladící pecí, brusičská, řezačská, malířská a pozlacovací dílna. Celý komplex byl pojmenován podle svého zakladatele Augustinova huť. Zpočátku huť poskytovala obživu dvaceti čtyřem dělníkům. Vyráběly se zde skleněné perly, páteříky a křišťálové sklo. Sklo se přímo zde zdobilo rytím, pozlacováním či malbou.

Roku 1803 změnila sklárna majitele – huť i s přilehlým statkem koupil průmyslník a podnikatel Jakub Wimmer. Na své nově nabyté huti zrušil pec na výrobu páteříků. Osm sklářů, kteří se na tuto výrobu zaměřovali, pak muselo požádat o provizi, která se poskytovala nezaměstnaným sklářům v naléhavé materiální nouzi. Sklárna byla pronajata Janu Václavu Fürlingerovi a její produkce se zaměřovala na duté a zelené tabulové sklo. Nesla název Watietitzer Glasfabrique či Wasserhütte. Po Fürlingerovi si roku 1808 pronajal huť známý sklářský mistr Paul Meyr, původně působící na Zdíkovsku, a výrobky byly nadále prodávány pod značkou Wimmerthaler Fabrique (Wimmerova fabrika).

Paul Meyr se narodil do rodiny, jejíž sklářská tradice sahá až do 16. století, na Starých Hutích na Novohradsku roku 1778, jako druhý nejstarší syn Josefa Meyra, rovněž skláře. K jeho dětství a mládí nemáme dostatek pramenů, ale je pravděpodobné, že studoval, stejně jako jeho mladší bratr Jan, piaristické gymnázium v Českých Budějovicích a  univerzitu ve Vídni. Někdy v letech 1794 až 1795 dostává od otce do správy nově vybudovanou sklárnu Bonaventura soustředící se na výrobu dutého skla, které bylo dále zušlechťováno na domovské huti otce Josefa na Stříbrném vrchu – to umožnilo rodině Meyrových prodávat své výrobky za výrazně vyšší ceny, než kdyby se jednalo o pouhé polotovary, které by byly dále zpracovávány jinou firmou. Meyerovi vyráběli především rokokové a později klasicistní duté sklo zdobené brusem, rytinou, zlacením nebo (v případě bílého opálového skla) malováním. Později se pod vlivem západních vzorů, především tehdy velice populárního anglického skla, rozhodl produkty dále inovovat, soustředil se především na užití diamantového výbrusu na výrobcích z nové, lesklejší skloviny, uvedených na trh roku 1804.

Paul Meyr vyráběl v této huti běžné sklenice a okenní tabule, ale také neobvyklé druhy skla. Jednak se v  této sklárně jako na první v Rakousku-Uhersku vyrábělo růžové sklo za pomoci zlata (výrobnímu postupu se Meyr naučil v Itálii). Dále vyráběl takzvané anglické sklo – olovnatý křišťál. V podstatě tak pokračuje v  produkci podobného typu výrobků, jaký Meyrové vyvinuli. Odbyt výrobky často nalézaly například v Rusku, Prusku či Sasku. Ještě roku 1811 sklárna podle seznamu skelmistrů prosperovala, ale už o šest let později se ocitla ve finančních potížích a musela být vyhašena. Pavel Meyr odešel do sklárny ve Vimperku a požádal krajský úřad, aby skláře (podle odhadů pracovalo na huti okolo šedesáti osob), kteří přišli o živobytí, pomohl zaměstnat v jiné sklárně.

Roku 1822 majitel sklárny Jakub Wimmer zemřel a o rok později se stala součástí majetku Ferdinanda hraběte Pálffyho. Ten pozemky roku 1828 prodal Antonínu hraběti Pejačevičovi, ale následující rok je od něj zase odkoupil zpět. Roku 1832 se místo dostalo do majetku Emanuela Müllera, syna Augustina Müllera. Emanuel Müller ho nechal pojmenovat Annín (Annathal) po své manželce Anně, rozené Tauschkové. Od toho si 27. listopadu 1837 huť pronajal Johann Lötz.

Nejslavnější éra sklárny je spojena právě s podnikem Johanna Lötze, svého času nejproslulejší šumavskou sklářskou společností, jejíž produkty proslavily české sklářství po celé Evropě. Johann Lötz byl kašperskohorský měšťan a po svém sňatku, který mu přinesl značný kapitál, založil v roce 1814 na okraji Kašperských Hor brusírnu skla. Vypracoval se natolik, že si v roce 1823 mohl dovolit pronajmout sklárnu Zlatá Studna. O tři roky později spojil síly s  faktorem zlatostudenské sklárny Josefem Schmidem st. a jeho synem Josefem Schmidem ml. a dal tak vzniknout firmě „Johann Lötz, Schmid & syn“. Ta roku 1830 po odchodu Schmida st. do Bavorska změnila název na „Lötz & Schmid“. Johann Lötz si roku 1836 pronajal sklárnu v Anníně a o čtyři roky později zakládá sám firmu „Johann Lötz“. Jeho firma se stala proslulou především díky tvorbě stylově spadající do tzv. druhého rokoka a vrstveným barevným sklem. Poměrně brzy po založení vlastní firmy, roku 1844, však zemřel. Firmu nadále vedla jeho druhá manželka Susanne pod názvem „Johann Lötz Witwe“ („Johann Lötz vdova“). Tato manželka byla o mnoho let mladší než Johann a v době jeho úmrtí se starala o jejich čtyři malé děti. Tou dobou však již hlavní hutí značky nebyl Annín, u kterého vypršela nájemní smlouva, nýbrž Debrník u Železné Rudy. Další éra značky je pak spojena s hutí v Klášterském Mlýně, který je jednou z dalších zastávek této stezky.

Roku 1850 huť od Anny Müllerové získává do podnájmu Samuel Bloch z Hartmanic, který zde na šesti pánvích vyrábí zrcadlové sklo pro židovská zrcátka. Od roku 1863 zdejší sklárnu provozuje Josef Schmid ze staré sklářské rodiny z  Vogelsangu a začíná s modernizací sklárny – buduje parní brusírnu a  přestavuje pece. Následně buduje novou huť poháněnou plynovými generátory Siemens. Firma funguje pod názvem „Josef Eduard Schmid“, neboť na výrobě se podílí také Josefův syn Eduard. Produkty nového vedení se brzy etablovaly na evropském trhu i na světových a  průmyslových výstavách. Jejich stříbrné, alabastrové a růžové sklo si získalo mnoho příznivců. Nejproslulejším se však stalo jakostní křišťálové sklo benátského stylu. Mezi oblíbené výrobky patřily karlovarské kompotové mísy, sklenky na víno, vázy… Obzvláště krásné bylo duté sklo s plastickými nálepy ve tvaru například květin či ovoce. Odbyt výrobky nacházely především v Anglii a Americe, ale mezi majitele annínského skla patřila také ruská carská rodina.

Rozvoj hutě přinesl nutnost zlepšit také podmínky ubytování jejích pracovníků. Osada v Anníně proto rostla (Schmid kromě bytů pro zaměstnance nechal postavit také nový ocelový most) a roku 1870 zde byla pro děti sklářů otevřena škola. V roce 1897 zakládá Schmid v Anníně elektrárnu, osada se tak stává technologicky vyspělejší, než například nedaleké, podstatně větší město Sušice. Již roku 1880 si Schmid nechal zřídit místní telefonní linku, pořídil si také fonograf. Pro potřeby návštěv a turistů v Anníně vyrostl hotel a bývalá papírna byla proměněna na americký mlýn s pekárnou, kde se denně upeklo na 1200 bochníků chleba (po zrušení mlýna byly v budově vyráběny sirky). Sám majitel s rodinou žil v  přízemní vile naproti sklárně. Zemřel na Vogelsangu roku 1910 a byl pohřben do rodinné hrobky v kapli, kterou nechal roku 1886 nad Annínem vystavět.

Roku 1910 firmu po svém tchánovi přebírá František Novotný, manžel Eduardovy dcery Anny, který do Annína přišel roku 1882 jako korespondent knih. Huť se s novým vedením začala soustředit především na výrobu bohatě broušeného křišťálového skla, v jehož produkci pokračovala po celé 20. století. Výrobu usnadňovala nově zřízená brusírna s elektrickým pohonem, který zajišťovala taktéž nově vybudovaná elektrárna s Francisovými turbínami. Krátce po svém nástupu začal František Novotný vyrábět olovnato-křišťálové a barevné sklo s  chemickým leštěním. Annínské sklo mělo v monarchii i za jejími hranicemi stále skvělou pověst, což potvrzují vyznamenání z průmyslových a  uměleckých výstav. Přímo v Anníně nechal Novotný zřídit výstavu výrobků.

Na začátku 20. století v Anníně žilo kolem 200 osob, více než stovka z  nich pracovala v místní sklárně. Život osady samozřejmě významně zkomplikovalo propuknutí první světové války. Vlivem povinných odvodů počet obyvatel, a tedy i zaměstnanců místní sklárny klesá, dochází k  omezení produkce, odbyt výrobky nacházejí téměř výhradně na domácím trhu. Po válce dochází k obnovení obchodů se zahraničím, annínská sklárna se opět zúčastní výstav jak v Čechách, tak ve světě, kde opět sklízí úspěchy.

Roku 1933 huť přebírá Ing. Karel Schell z  Dlouhé Vsi. Ten pokračoval v modernizaci sklárny – kvůli nedostatku dřeva v okolí nechal vybudovat hydroelektrárnu a ve sklárně zavedl tavení skloviny elektřinou dle vlastního návrhu. Takovýto technologický postup vylepšuje kvalitu skla – jeho čistotu, lesk i lom světla. Schell za tuto inovaci získává mnohá ocenění, mimo jiné zlatou medaili z  výstavy v Bruselu v roce 1936 či diplom Obchodní a živnostenské komory v Praze. Výrobky nacházejí odbyt v Anglii, Francii, USA či Austrálii. Při sklárně funguje nová malírna skla.

Druhá světová válka znamenala pro výrobu prudký propad a sklárně se pak již nikdy nepodařilo dosáhnout své předválečné úrovně. Po roce 1945 došlo k zestátnění sklárny, od roku 1948 už fungovala (pod hlavičkou národního podniku Šumavské sklárny, který se později stal součástí n. p. Český křišťál v  Chlumu u Třeboně a roku 1965 pak n. p. Sklárny Bohemia v Poděbradech) pouze brusírna, elektrická pec byla vyhašena. Ta byla roku 1993 zprivatizována firmou Antonín Rückl a synové a o deset let později došlo ke značnému omezení zdejšího provozu. V roce 2012 změnila majitele. Ten zde obnovil brusičskou dílnu a vybudoval zde mezi lety 2013 a 2015 soukromé muzeum vystavující produkty zdejší sklárny. Od jara roku 2015 podnik opět funguje i jako sklárna – návštěvníci si zde dokonce mohou vyzkoušet sami vyfouknout vlastní výrobek. Součásti areálu je kromě muzea i galerie, kde si zájemci mohou koupit zdejší výrobky. Konají se zde i sklářská sympozia.

Mapa